Ny Cochrane oversigt om forebyggende helbredstjek

Forskere fra det Nordiske Cochrane Center har opdateret en systematisk oversigt for at se på om forebyggende helbredstjek reducerer sygdom og dødsfald.

Forebyggende helbredstjek involverer flere undersøgelser af en person, der ikke føler sig syg.  Formålet er at finde sygdom tidligt, forhindre at sygdommen udvikler sig, eller at få en status på helbredet. Invitationer til regelmæssige forebyggende helbredstjeks er et almindeligt sundhedstilbud i nogle lande. Erfaringer fra screeningsprogrammer for individuelle sygdomme har vist, at fordelene ved screening kan være mindre end forventet og skadevirkningerne større.
Forfatterne af oversigten identificerede og analyserede alle lodtrækningsforsøg, der sammenlignede invitationer til et eller flere helbredstjek med en kontrolgruppe, der ikke blev inviteret til helbredstjek. Vi analyserede virkningen på sygelighed, dødelighed samt andre indikatorer, der afspejler sygdom, for eksempel indlæggelser og fravær fra arbejde. Vi fandt femten lodtræknings forsøg med i alt 251.891 deltagere. Elleve af disse forsøg havde opgjort risikoen for død og omfattede 233.298 deltagere og 21.535 dødsfald.

Førsteforfatteren af Cochrane oversigten, Lasse T. Krogsbøll, siger at: "Systematiske tilbud om helbredstjek er sandsynligvis ikke gavnlige og kan føre til unødvendige undersøgelser og behandlinger, der kan have væsentlige skadevirkninger. Det kan vi sige med en høj grad af sikkerhed. En forklaring på den tilsyneladende mangel på gavnlig virkning kan være, at alment praktiserende læger allerede undersøger og griber ind, hvis de har mistanke om, at en patient er i risiko for at udvikle sygdom. Desuden deltager personer der er i risiko for at udvikle sygdom muligvis ikke i forebyggende helbredstjek når de inviteres, ligesom de måske ikke følger foreslåede undersøgelser og behandlinger hvis de deltager. "Men konklusionerne indebærer ikke, at læger skal stoppe klinisk motiverede undersøgelser og forebyggende undersøgelser, da sådanne aktiviteter kan være en vigtig årsag til, at en gavnlig effekt af et systematisk tilbud om generelle helbredstjek ikke er blevet vist.”

"Denne opdatering imødegår en kritik af den tidligere version af vores systematiske oversigt, nemlig at de inkluderede forsøg var gamle og ikke var udført, mens statiner var tilgængelige. Evidensgrundlaget er også væsentligt styrket, da den tidligere oversigt inkluderede data fra 150.000 personer, hvor vi nu har data fra 230.000.

"Vi foreslår at fremtidig forskning fokuserer på virkningerne af strukturelle interventioner for at reducere sygdom, for eksempel højere skatter på tobak og alkohol eller begrænsning af virksomhedernes mulighed for at reklamere for skadelige produkter."

Læse Cochrane oversigten med titlen ”General health checks for reducing illness and mortality”